khởi động lại

  1. neski

    Chia sẻ Remote X - Mở máy, tắt máy, khởi động lại, điều khiển Server Windows

    Mấy tool share trên mạng chưa thỏa mãn nhu cầu. Rảnh háng bỏ 2 ngày ra viết tool share ae cùng trải nghiệm Chức năng: - Cấu hình nhanh (Mở tool nhấn phím tắt F12) - Mở máy (Mở tool nhấn phím tắt F1) - Tắt máy (Mở tool nhấn phím tắt F2) - Khởi động lại (Mở tool nhấn phím tắt F3) - Điều khiển từ...

Top Bottom