Resource icon

Chặn Client Nhắn Tin Về Server CSM 1.1.0.1

Đăng nhập để download
Tool này mục đích để chặn client không thể mở chat (giao tiếp) lên để nhắn tin về máy chủ được,trừ khi máy chủ nhắn tin cho máy trạm thì họ mới trả lời được.
Hướng Dẫn : tải về mở băng máy trạm add vào startup cho khởi động cùng win là ok,tool chỉ chạy 1 lần,không chạy ngầm cùng win.
Chạy Ok thì nút giao tiếp phải mờ đi như hình mới được,bác nào chạy rồi mà nút vẫn sáng thì báo mình fix cho.
Pass Giả Nén : Vietboot.com
1_16447.png
Tác giả
Trần Quốc Toản
Downloads
18
Đã xem
18
First release
Last update
Rating
0,00 star(s) 0 ratings

Share this resource

Top Bottom
Xin hãy bỏ chặn quảng cáo

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks